Privacyverklaring

Identificatie

De maatschappelijke zetel van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit met ondernemingsnummer 0416.583.833 is gelegen te:

Oudenaardestraat 19
8570 Anzegem-Vichte
België
tel: +32 56 77 71 44
fax: +32 56 77 40 79
e-mail: info@vdbossche-dutoit.be

Adressen waar gegevensverwerking plaats vindt:

Maatschappelijke zetel: vestigingseenheid 2.013.492.049
Oudenaardestraat 19
8570 Anzegem-Vichte
België

De huidige verklaring is van toepassing op de website van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit en op alle andere toepassingen en in het algemeen op de algehele communicatie van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Noodzaak Privacyverklaring

Om een optimale dienstverlening aan u en uw onderneming te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit uw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens wenst Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit uw privéleven en uw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.

De huidige privacyverklaring heeft als doel u op een volledige manier te informeren over hoe Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit blijven onveranderd.

Wetgeving

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Gegevensverwerking

Logischerwijs beschikt Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit over talrijke gegevens van haar klanten, prospecten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit treedt op als gegevensverwerker.

Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

 1. bekomen van gegevens
 2. opslaan van gegevens
 3. bewerken van gegevens
 4. kopiëren van gegevens
 5. doorgeven van gegevens
 6. verwijderen van gegevens

Rechten betrokkenen

Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens
 • het recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering ("recht op vergetelheid")
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing
 • het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft

Iedere persoon heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.

Er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

Aanstelling van een DPO of Data Protection Officer – Verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de persoonsgegevens en het beleid van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor uw rechten.

Iedere persoon wiens gegevens verwerkt worden kan zijn persoonsgegevens inzien, kan ze doen rechtzetten of kan ze doen beperken indien gerechtvaardigd.

Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen per e-mail, post of fax te worden overgemaakt aan de DPO en zijn pas geldig na ontvangstbevestiging vanwege de DPO.

Ter validering van de identiteit van de aanvrager dient een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart te worden toegevoegd.

Contact

Franky DUTOIT

info@vdbossche-dutoit.be
Fax: +32 56 77 40 79
Oudenaardestraat 19
8570 Anzegem-Vichte

De DPO verzorgt de opleiding en communicatie aangaande de privacywetgeving en controleert diens naleving binnen de onderneming.

De DPO is eveneens het aanspreekpunt voor derden buiten de onderneming in geval van vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming.

Categorieën – Dataregister Extract

Gelieve hieronder een lijst aan te treffen met de categorieën persoonsgegevens die wij na interne audit en actualisering van het dataregister aantreffen in onze systemen. Het aanvragen van offertes, accepteren van opdrachten of het plaatsen van bestellingen leidt automatisch tot de aanvaarding van de verwerking van persoonsgegevens.

Betrokkene Gegevenscategorie Dataregister Doeleinde Toegang door Bewaartermijn
Klant/Prospect Persoonlijke identificatiegegevens Klantenbeheer Administratie onbepaald
Klant/Prospect Financiële identificatiegegevens Klantenbeheer Administratie onbepaald
Klant/Prospect Overeenkomsten en schikkingen Klantenbeheer Administratie onbepaald
Klant/Prospect Beveiliging (sleutelkaarten) Klantenbeheer Administratie onbepaald
Leverancier Overeenkomsten en schikkingen Leveranciersbeheer Administratie onbepaald
Leverancier Persoonlijke identificatiegegevens Leveranciersbeheer Administratie onbepaald
Leverancier Financiële identificatiegegevens Leveranciersbeheer Administratie onbepaald
Sollicitant Persoonlijke identificatiegegevens Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald
Sollicitant Vrijetijdsactiviteiten en interessen Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald
sollicitant Academische curriculum Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald
Sollicitant Professionele ervaring Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald
Sollicitant Beroepsbekwaamheid Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald
Sollicitant Loopbaan Administratie van het personeel en de tussenpersonen Directie onbepaald

Gelieve zich tot de DPO te wenden als u gedetailleerder informatie wenst te bekomen.

Bewaartermijn

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking. In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd door de DPO.

Back-ups dewelke in onze onderneming gemaakt worden om in geval van technische problemen gegevens te kunnen recupereren, worden voor een periode van maximum 3 jaar bijgehouden op een veilige locatie waartoe enkel de DPO toegang heeft.

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit kan echter uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met uw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit .

Curricula vitae dewelke sollicitanten indienen op papier of op elektronische wijze voor onbepaalde duur doch op veilige locatie en conform degelijke beveiliging bewaard.

Toegang tot gegevens

Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten aan zijn taken. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht. Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit deelt uw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

Delen van gegevens

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken uw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Iedere partij, dat wil zeggen zowel Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving.

Er worden heel concrete maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De actuele lijst met maatregelen is via de DPO te bekomen en kan worden toegelicht op afspraak in onze kantoren. Uit veiligheidsoverweging hebben we besloten om deze IT-security-maatregelen niet op de publieke internetsite te publiceren.

Data-lek noodprocedure

Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling data-lek” is aanwezig in de onderneming en onze medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht. Zij zijn door het GDPR-addendum in hun arbeidscontract gebonden een stipte en correcte aangifte te doen conform de data-lek procedure.

De beveiliging van alle datadragers en transportkanalen binnen de onderneming wordt regelmatig en op professionele wijze beoordeeld door een gespecialiseerd bedrijf.

Website

De website(s) van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit kunnen mogelijks links bevatten die leiden naar derde websites waarvan degebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit raadt daarom aan om aandachtig hun privacy beleid te lezen om na te gaan hoe die uw privéleven beschermen.

Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit wenst de bezoekers te informeren over het gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van iedere bezoeker van de website. Ze bevatten bepaalde informatie over zoekvoorkeuren zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, anderen zijn vaak van belang voor het goed functioneren van de website. Bij het openen van de website van Bvba Bouwwerken Van Den Bossche en Dutoit zult u onderaan een melding verkrijgen waarbij u de keuze krijgt om cookies al dan niet te activeren. Wanneer de cookies worden uitgeschakeld is het mogelijk dat de website niet naar behoren functioneert.

We refereren naar de website “Cookie Policy” voor meer technische details aangaande de werking en soorten cookies die worden gebruikt.

Privacycommissie

Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be)

Revisie

De huidige privacyverklaring kan ten allen tijde gewijzigd worden. Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website of via andere gebruikelijke kanalen van iedere wijziging die doorgevoerd wordt.

Datum laatste revisie: 16 mei 2018

WELKOM OP ONZE NIEUWE WEBSITE

NATUURLIJKE GEVELBEKLEDING MET GARANTIES

HOUTSKELETBOUW VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

RAMEN EN DEUREN IN HOUT, ALUMINIUM EN PVC

Ok Meer Info
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren